Voorwaarden

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan LEXanders, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.


1.        Opdrachtgever betaalt voor adviezen aan LEXanders bij vooruitbetaling het volgende tarief:

 Per uur:                                       €  100,-

per dagdeel ( 4 uur)                      €  350,-

per dag ( 8 uur)                            €  700,-     

spoedkwesties                         € 150,- per uur

 
Deze bedragen zijn exclusief BTW en verschuldigde onkosten

2.      Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis - waaronder ook een nalaten begrepen wordt - voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de voor die specifieke opdracht gedeclareerde werkzaamheden.

3.      Verstrekte opdrachten worden door LEXanders uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen

4.     Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij LEXanders zijn ingediend binnen een jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert

5.      LEXanders is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie

6.     De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van LEXanders.